Algemene Voorwaarden

1.Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en overeenkomst met Footlicious.

 

2.Kwaliteit

Footlicious levert werk dat overeenstemt met de vooraf verschafte informatie en gemaakte afspraken

en voldoet aan de eisen van goed vakmanschap.

 

3.Geheimhouding

Footlicious verplicht zich vertrouwelijke informatie besproken voor, tijdens en na de

behandeling geheim te houden. ook na afronding van de behandeling.

 

4. Aanbiedingen

Aan verzoeken tot meer informatie of prijsindicatie zijn geen kosten verbonden.

Alle prijzen zijn incl btw. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige behandelingen.

 

5.Bevestiging en annulering

Footlicious stuurt een bevestiging per mail of sms van de gemaakte afspraak, inclusief besproken datum en tijd. Telefonische afspraken worden standaard als bevestigd beschouwd.

De klant kan uiterlijk 24 uur voor aanvang van zijn afspraak kosteloos annuleren.

Afspraken die niet worden nagekomen, worden volledig in rekening gebracht.

Indien Footlicious door overmacht(bijvoorbeeld ziekte) een gemaakte afspraak niet kan nakomen,

zal Footlicious dit de klant direct laten weten en een nieuwe afspraak inplannen.

 

6.Betaling

De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betaling, zijn voor rekening van de klant.

 

7.Geschillen

Beide partijen zullen eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst proberen op te lossen

met behulp van bemiddeling. Wanneer dat niet lukt, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Footlicious.

 

8.Privacyverklaring

Footlicious noteeert (persoons)gegevens van haar klanten om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het gaat hier om naw-gegevens en contactgegevens. Daarnaast noteert Footlcious gegevens over klachten waarmee klanten bij Footlicious komen in de verwachting dat Footlicious kan helpen met de verlichting van deze klachten.Ontwikkelingen op dit gebied worden na elke behandelingen genoteerd om de voortgang van deze klachten of wensen te kunnen monitoren.

Bovengenoemde (persoons)gegevens worden genoteerd in het computersysteem.

Deze gegevens zijn te allen tijde inzichtelijk voor de klant van Footlicious.

Indien een klant gegevens wil aanvullen, wijzigen of laten verwijderen, kan dit door dit schriftelijk aan te vragen bij Footlicious.

Footlicious zal binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke aanvraag passend reageren op de gevraagde actie van haar klant met betrekking tot de genoteerde (persoons)gegevens van deze klant. Indien een klant bepaalde informatie niet wil verstrekken wordt dit natuurlijk gerespecteerd.

De gegegevens die Footlicious noteert zijn alleen bedoeld voor het kundig en en juist kunnen uitvoeren van de werkzaamheden van Footlicious. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van klanten worden maximaal bewaard tot drie jaar  na het laatste bezoek van de klant.